Replenish

En forskningsstudie för att utvärdera substansen sekukinumab.

En randomiserad, placebokontrollerad, fas 3-studie för att utvärdera effektivitet och säkerhet hos substansen sekukinumab jämfört med placebo. I kombination med en nedtrappning av glukokortikoider hos patienter med polymyalgia reumatika (PMR).

Studien pågår i ett år. Du som får din behandling här på Centrum för reumatologi kan bli tillfrågad av din läkare om du vill vara med i den här studien.

Ansvarig för studien

Aune Avik, överläkare vid Centrum för reumatologi.